Tóth Kereskedelmi Szolgáltató Kft. (TÓTH NUMIZMATIKA)
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata
(a továbbiakban „Szabályzat”)

1.    A Szabályzat célja

A Tóth Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 7623 Pécs, Megyeri út 137.; cégjegyzékszáma: Cg. 02-09-679567; adószáma: 12725298-202; közösségi adószáma: HU 127 252 98; a továbbiakban: „Társaság”) 2001. október 1. napja óta működő Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság. A Társaság a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal  által kiadott engedély alapján jogosult nemesfémmel vagy ezekből készült tárgyakkal kereskedni. Engedély száma:  PR7404/1/2014

A Társaság az általa megalkotott és alkalmazott Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: „ÁSZF”) meghatározott feltételekkel, az általa üzemeltett www.eremshop.hu honlapon web-áruházat működtet, on-line rendelés felvételét, gyűjtését, feldolgozását, magába foglaló internetes kereskedelmi szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet, amely a TEÁOR’08 szerinti 5320’08 Intenetes csomagküldő tevékenységet végez.

A Társaság a fenti tevékenységét a Kereksedelmi Hatóság …… iktatószámon nyilvántartott hatósági nyilvántartásba vételi határozatával összhangban végzi.

.

 


1.1    A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Tóth Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 7623 Pécs, Megyeri út 137.; cégjegyzékszáma: Cg. 02-09-679567; adószáma: 12725298-202; közösségi adószáma: HU 127 252 98, a továbbiakban: „Társaság”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a Társaság magára nézve kötelező erővel ismer el.


1.2    Jelen Szabályzatban foglalt szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”), 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről, a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit, továbbá az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseit illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.

1.4    A jelen Szabályzat célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). A Társaság a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési Szabályzatnak és az ÁSZF-nek megfelelően kezeli.

A felhasználó a web-áruház használatával kifejezetten elfogadja a jelen szabályzatban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 

 


1.5    A Társaság adatvédelmi nyilvántartási azonosítója:NAIH-.............

2.    Fogalom meghatározások

adatfeldolgozás az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok

elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel

nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is

–adatok feldolgozását végzi;

adatkezelés az alkalmazott eljárástól függetlenül a Társaságnak az adatokon végzett bármely művelete vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang

-vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (például:ujj-vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel

nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; adatmegsemmisítés az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adattovábbítás az adat meghatározott harmadik személy számára történő

hozzáférhetővé tétele;

adattörlés az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges

vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; törlés helyett a Társaság

zárolja az adatot, ha az adat végleges törlése sértené az érintett jogos érdekeit; a zárolt adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes vagy a különleges adat törlését kizárta;

érintett/felhasználó a Társaság által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő bármely személy, illetőleg bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy -közvetlenül vagy közvetve -azonosítható természetes személy;

gazdasági reklám olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog –ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket –(a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan,

vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal

összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége

népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul;

harmadik személy olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, a Társasággal, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

hozzájárulás az érintett kívánságának, akaratának önkéntes és határozott

kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és

amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó

személyes adatok –teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő –kezeléséhez;

különleges adat a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti

Bejelentkezés / Regisztráció

Elfelejtette a jelszavát?

Kosár tartalma